25 từ vựng dùng để diễn đạt và các từ thay thế để đạt điểm cao trong IELTS Writing (phần 1)

44

TutorIn đã tổng hợp và phân loại cho bạn những từ vựng dùng đễ diễn đạt và các từ thay thế cực kỳ hữu ích cho việc cải thiện điểm số phần thi Writing của các bạn thí sinh. Đừng quên ghi chú lại để nâng cao kỹ năng làm bài IELTS Writing của mình.

 1. Giữ quan điểm nhất định về:claim

contend, deem, reckon, assert, share the belief that

 1. Ủng hộ một quan điểm nào đó: advocate

maintain, vote for, side with, be in favor of

 1. Phản đối một quan điểm nào đó: contradict

criticize, be against, cast doubts on

 1. Hợp lý:justified

sensible, feasible, convincing, persuasive, rational, practicable, logical, wise, sagacious, viable, preferable, advisable, appropriate, bear much analysis

 1. Ưu điểm:advantage

benefit, merit, positive side, upside, boon, pros

 1. Nhược điểm:disadvantage

defect, demerit, negative side, downside, flaw, drawback, cons

 1. Khẳng định:undoubtedly

indeed, undeniably, there is no denying that

 1. Không chắc chắn:be likely to

potentially, presumably

 1. Quan trọng:essential

significant, vital, crucial, critical, fundamental, indispensable

 1. Có lợi cho:beneficial

conducive, instrumental

 1. Có hại cho:detrimental

harmful, virulent

 1. Gây tranh cãi:controversial

disputable, contentious

 1. Phổ biến:widespread

prevalent, universal

 1. Đáng kể:considerably

significantly, remarkably, dramatically, tremendously, substantially

 1. Hiển nhiên:evident

apparent, manifest

 1. Nâng cao:enhance

strengthen, boost

 1. Giảm xuống:decline

descend, collapse, relieve

 1. Xấp xỉ:approximately

nearly, around, estimated,roughly

 1. Xu hướng:trend

tendency, inclination

 1. Dự đoán:predict

expect, project

 1. Mang lại, dẫn đến:bring about

result in, lead to

 1. Nguyên nhân, tạo ra:create

spark, yield, give rise to

 1. Thành lập:establish

found, institute

 1. Yêu cầu, kêu gọi:call for

request, demand

 1. Loại bỏ:eliminate

remove, eradicate

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS