35 BỘ TỪ VỰNG THƯỜNG DÙNG TRONG IELTS WRITING TASK 1 (Phần 2)

35

Phần thi IELTS Writing được chia làm 2 bài Task 1 và Task 2. Trong IELTS Writing Task 1, đề bài có thể đưa ra yêu cầu phân tích các dạng biểu đồ, bản đồ, đồ thị, quy trình v.v. Vì vậy, TutorIn đã tổng hợp 35 bộ từ vựng thường dùng ở các dạng bài trên trong IELTS Writing nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới của mình.

8. So Với

Compared with

Compared to

ln comparison with

ln comparison to

By comparison with

By comparison to

8. Biểu đồ cột này thể hiện xu hướng…

The bar chart shows trends in

The bar chart reveals trends in

The bar chart demonstrates trends in

The bar chart depicts trends in

The bar chart illustrates trends in

The bar chart presents trends in

The bar chart represents trends in

The bar chart describes trends in

9. Biểu đồ này thể hiện sự tăng trưởng của…

The graph shows the increase in

The graph depicts the increase in

The graph presents the increase in

The graph reveals the increase in

The graph demonstrates the increase in

The graph illustrates the increase in

The graph describes the increase in

10. Xấp xỉ/khoảng

Approximately

Almost

About

Around

Nearly

Roughly

11. Tăng lên tới…

Grow to

Rise to

Increase to

Go up to

Climb to

Ascend to

Jump to

12. Giảm xuống tới…

Dip to

Fall to

Decline to

Decrease to

Drop to

Go down to

Reduce to

Slump to

Descend to

Sink to

Slide to


Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS