35 BỘ TỪ VỰNG THƯỜNG DÙNG TRONG IELTS WRITING TASK 1 (Phần 4)

19

Phần thi IELTS Writing được chia làm 2 bài Task 1 và Task 2. Trong IELTS Writing Task 1, đề bài có thể đưa ra yêu cầu phân tích các dạng biểu đồ, bản đồ, đồ thị, quy trình v.v. Vì vậy, TutorIn đã tổng hợp 35 bộ từ vựng thường dùng ở các dạng bài trên trong IELTS Writing nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới của mình.

17. Dao động

Fluctuate

Go ups and downs

Display a fluctuation

Demonstrate a fluctuation

18. Trái ngược với…

ln contrast

By contrast

On the other hand

On the contrary

Conversely

19. Thực tế là…

Practically

ln practice

Essentially

ln essence

ln reality

ln effect

ln fact

As a matter of fact

lt is a fact that

20. Bản đồ này cung cấp thông tin về…

The map gives information about…

The map offers information about…

The map provides information about…

The map gives information regarding…

The map offers information regarding…

The map provides information regarding…

The map gives information respecting…

The map offers information respecting…

The map provides information respecting…

The map gives information concerning…

The map offers information concerning…

The map provides information concerning…

21. Bản đồ này thể hiện rằng…

lt is shown in the map that

lt is depicted in the map that

It is demonstrated in the map that

It is illustrated in the map that

lt is presented in the map that

lt is represented in the map that

lt is revealed in the map that

The map gives

The map reveals

The map demonstrates

The map shows

The map depicts

The map illustrates

The map presents

The map represents

The map describes

As is shown in the map

As is depicted in the map

As is presented in the map

As is represented in the map

As is demonstrated in the map

As is revealed in the map

As is illustrated in the map