35 BỘ TỪ VỰNG THƯỜNG DÙNG TRONG IELTS WRITING TASK 1 (Phần 5)

26

Phần thi IELTS Writing được chia làm 2 bài Task 1 và Task 2. Trong IELTS Writing Task 1, đề bài có thể đưa ra yêu cầu phân tích các dạng biểu đồ, bản đồ, đồ thị, quy trình v.v. Vì vậy, TutorIn đã tổng hợp 35 bộ từ vựng thường dùng ở các dạng bài trên trong IELTS Writing nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới của mình.

22. Tăng một cách đáng kể từ … đến …

lncrease dramatically from…to…

lncrease drastically from…to…

lncrease sharply from..to…

Increase hugely from…to…

lncrease enormously from.to…

lncrease steeply from…to…

Increase substantially from…to…

Increase considerably from…to..

Increase significantly from …to…

lncrease markedly from…to…

lncrease surprisingly from…to…

Increase strikingly from…to…

lncrease radically from…to…

lncrease remarkably from…to…

lncrease vastly from…to…

lncrease noticeably from…to…

23. Các số liệu này chỉ ra rằng…

The figures indicate

The figures suggest

It can be indicated from the figures that

lt can be suggested from the figures that

lt can be concluded from the figures that

As can be indicated from the figures

As can be suggested from the figures

As can be concluded from the figures

The statistics indicate

The statistics suggest

lt can be indicated from the statistics that

lt can be suggested from the statistics that

lt can be concluded from the statistics that

As can be indicated from the statistics

As can be suggested from the statistics

As can be concluded from the statistics

24. Từ bảng này chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng các số liệu về … đã thay đổi một cách đáng kể

lt is obvious in the table that the number of… has undergone dramatic changes

lt is clear in the table that the number of.. has undergone dramatic changes

lt is apparent in the table that the number of… has undergone dramatic changes

lt is manifest in the table that the number of… has undergone dramatic changes

25. Qua phân tích hai biểu đồ, ta có thể thấy rằng…

By analyzing the two charts, we can see that

By analyzing the two charts, we can see clearly that

By analyzing the two charts, we can conclude that

26. Biểu đồ đầu tiên cho thấy…

The first diagram shows that

The first diagram reveals that

The first diagram presents that

The first diagram represents that

The first diagram depicts that

The first diagram describes that

The first diagram demonstrates that

The first diagram illustrates that