35 BỘ TỪ VỰNG THƯỜNG DÙNG TRONG IELTS WRITING TASK 1 (Phần 6)

38

Phần thi IELTS Writing được chia làm 2 bài Task 1 và Task 2. Trong IELTS Writing Task 1, đề bài có thể đưa ra yêu cầu phân tích các dạng biểu đồ, bản đồ, đồ thị, quy trình v.v. Vì vậy, TutorIn đã tổng hợp 35 bộ từ vựng thường dùng ở các dạng bài trên trong IELTS Writing nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới của mình.

27. Trong … có bốn bước chính

There are four main stages in

There are four main steps in

28. Đầu tiên là/Bước đầu tiên là

First of all

First

ln the first place

First and foremost

Firstly

lnitially

To begin with

To start with

The first step is to do something

The first stage is to do something

The first step involves

The first stage involves

The first step consists of

The first stage consists of

The first step includes

The first stage includes

29. Bước thứ hai là/Bước tiếp theo là

Second

Secondly

Then

Next

After that

Following that

At the following stage

At the following step

At the next step

At the next stage

The next step is to do somethin

The next stage is to do something

The following step is to do something

The following stage is to do something

30. Bước thứ ba là/Bước cuối cùng là

Third

Thirdly

Third of all

In the third place

Last

Lastly

Last of all

ln the last place

Last but not least

Finally

Eventually

Ultimately

At the last stage

The last step is to do something

The last stage is to do something

The last step involves

The last stage involves

The last step consists of

The last stage consists of

The last step includes

The last stage includes

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS