35 BỘ TỪ VỰNG THƯỜNG DÙNG TRONG IELTS WRITING TASK 1 (Phần 7)

36

Phần thi IELTS Writing được chia làm 2 bài Task 1 và Task 2. Trong IELTS Writing Task 1, đề bài có thể đưa ra yêu cầu phân tích các dạng biểu đồ, bản đồ, đồ thị, quy trình v.v. Vì vậy, TutorIn đã tổng hợp 35 bộ từ vựng thường dùng ở các dạng bài trên trong IELTS Writing nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới của mình.

32. Quy trình này bao gồm … bước

The process follows..steps

The process can be divided into…steps

The process can be divided into…stages

The process includes…steps

33. Nói cách khác, …

ln other words

To put it like this

To put it differently

To put it from another way

To put it from another angle

34. Vì vậy, …

So

therefore

thus

hence

consequently

as a consequence

accordingly

as a result

because of this

as a result of this

35. rõ ràng, hiển nhiên

clear

obvious

evident

self-evident

manifest

apparent

crystal-clear

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS