Bài mẫu IELTS Writing Task 2: Giáo dục bậc đại học nên chú trọng vào kỹ năng nghề nghiệp hay kiến thức học thuật 

62

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và học tập, TutorIn đã biên soạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: Giáo dục bậc đại học nên chú trọng vào kỹ năng nghề nghiệp hay kiến thức học thuật.

Đề bài:

Some people believe that university education should focus on the skills of employment for the future. Others think it should focus on academic study only. Discuss both these views and give your own opinion.

[Chủ đề]: Giáo dục

Phân tích đề bài: 

  • Ý chính của đề bài: Một số người cho rằng giáo dục bậc đại học nên chú trọng vào đào tạo kỹ nghề nghiệp, số khác lại cho rằng chỉ nên chú trọng vào giảng dạy kiến thức học thuật. Thảo luận cả 2 quan điểm này và đưa ra ý kiến của bạn.
  • Khó khăn: Đề bài đưa ra 2 quan điểm khác nhau về mục tiêu của giáo dục bậc đại học và yêu cầu người viết phải thảo luận cả 2 quan điểm này. Các thí sinh có thể dễ bị vướng mắc ở việc đưa ra ý kiến của bản thân và không rõ nên đồng tình với quan điểm nào.
  • Giải pháp: Đề bài này không yêu cầu thí sinh phải đồng tình với 1 trong 2 quan điểm mà có thể đưa ra một ý kiến trung lập. Cần lưu ý rằng, ở quan điểm vế sau, đề bài đưa ra một câu khẳng định tuyệt đối (only). Vì vậy khi phân tích người viết nên có ý phủ định quan điểm này. 

Ý tưởng viết bài: 

  • Mở bài: Ngày nay, tấm bằng đại học đã trở thành bước đệm để có được một công việc tốt. Vì vậy, một số người cho rằng việc trau dồi kỹ năng làm việc của sinh viên nên là mục tiêu chính của các trường đại học, nhưng một số khác lại cho rằng nhà trường chỉ nên chú trọng vào nâng cao kiến thức học thuật của sinh viên. Bản thân tôi cho rằng giáo dục bậc đại học là giai đoạn quan trọng trong việc bồi dưỡng phẩm chất toàn diện cho sinh viên, và nhà trường cần xem xét những hướng đi đa dạng hơn trong đào tạo.
  • Thân bài thứ nhất: Quả thực, nâng cao kiến thức học thuật là nguyên tắc cơ bản của bất kỳ trường đại học nào. 1) Kiến thức phong phú sẽ giúp học sinh mở mang đầu óc; 2) Các kỹ năng khác được phát triển trong quá trình học tập cũng có thể được áp dụng vào mọi mặt của cuộc sống sau này;
  • Thân bài thứ hai: Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc trau dồi kiến thức học thuật là trọng tâm duy nhất của sinh viên, mà việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi còn học đại học là một điều vô cùng thiết yếu. 1) Đảm bảo sinh viên có định hướng rõ ràng hơn ngay sau khi tốt nghiệp. 2) Nhà trường có thể cung cấp lực lượng lao động có chuyên môn cao, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội; 
  • Kết bài: Mục tiêu của giáo dục vào bao quát và đa dạng, không nên chú trọng duy nhất vào kiến thức học thuật hay kỹ năng nghề nghiệp. Theo tôi, các trường đại học nên xác định được đâu là hướng đào tạo chính và đâu là phụ dựa theo định hướng của nhà trường. 

Bài tham khảo:

These days, a higher education degree seems a requirement for a decent job. Therefore, some people tend to regard career-oriented skills as the aim of tertiary education, whereas others insist that universities are expected to focus on students’ academic study.

Indeed, one of the guidelines of higher education is to expand students’ academic knowledge, which helps them to become a well-rounded person capable of fully participating in society. Young adults who are exposed to wider areas and deeper levels of knowledge usually have higher ability to adapt to the challenging world where a variety of skill sets will be needed. If these students only have access to the knowledge of a certain job, they will possibly end up finding themselves incompetent in the job market. Beyond that, academic learning also provides opportunities to cultivate other skills, such as critical thinking, in-depth analyzing and abstract thinking. These higher order abilities are what the society expects from university graduates.

However, a certain amount of job-oriented training should also be available in today’s universities where academic pursuit sometimes have been over-emphasized and, in some cases, go so far as to overlook the practical value for students’ future. For many young graduates, they need a fast start into the job market; thus, some pre-learnt experience of the hands-on aspect of their future career would be crucial. For those who do not have a clear goal, this kind of education will assist them to make occupational choices. Employers would also have a better insight of what a newly graduated candidate have learnt with regard to the position, in which case they can hire applicants based on their skills instead of their degree. In turn, universities can be providing a larger number of essential and productive workforce for the society.

To conclude, higher education shoulders a great deal of responsibilities, which would certainly include enabling both academic and employment achievement for their students. My view is that modern universities will need to diversify their objectives and focuses in response to the fast-changing world, and any institution that concentrates on just one aspect would fail its promises to the society.

(353 words)

Từ vựng:

1. a requirement for …: yêu cầu

2. career-oriented skill: khả năng định hướng nghề nghiệp

3. tertiary education: bậc học đại học 

4. guideline (n): hướng dẫn

5. a well-rounded person: một người toàn diện

6. skill sets: bộ kỹ năng

7. have access to: tiếp cận

8. incompetent (adj): chưa hoàn thiện, kém cỏi

9. abstract thinking: tư duy trừu tượng

10. higher order ability: kỹ năng bậc cao

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS