Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Individuals or government can improve the environment”

9
Bài mẫu IELTS Writing Task 2: "Individuals or government can improve the environment”

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Individuals or government can improve the environment”. Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

Individuals can do nothing to improve the environment; only governments and large companies can make a difference. To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề:

Đời sống xã hội

Bài mẫu IELTS Writing:

Nowadays, environmental protection has become one of the most important issues the public are concerned about. While some people deem that it is the responsibility of the government and big companies to protect the environment because they hold power and pool the resources necessary while individuals are too feeble to make a lot of effort, I think that every individual can make a difference.

(Ngày nay, bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những vấn đề được dư luận quan tâm hàng đầu. Trong khi một số người tin rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chính phủ và các tập đoàn lớn vì họ có quyền tập hợp các nguồn lực cần thiết và các cá nhân quá yếu để có thể làm được nhiều việc, cá nhân tôi nghĩ rằng mỗi cá nhân đều có thể tạo được sự khác biệt.)

There is an old saying that goes as: Constant efforts bring success. This means that individuals did have the capacity to save our motherland if they band together and move towards the same direction. For example, if everyone in China saves one piece of paper every day, nearly a million trees can be saved in one day. Therefore, we must realize the power of each person and shoulder our own responsibility.

(Người xưa có câu: Cố gắng không ngừng sẽ thành công. Điều này có nghĩa rằng các cá nhân có khả năng cứu quê hương của chính mình nếu họ đoàn kết cùng nhau và có chung một chí hướng. Ví dụ: nếu mọi người ở Việt Nam mỗi ngày tiết kiệm được một tờ giấy thì có thể cứu được gần một triệu cây xanh một ngày. Vì vậy, chúng ta phải nhận ra sức mạnh của mỗi cá nhân và nhận lấy trách nhiệm của chính mình.)

Moreover, the most important thing must be the effect on big companies and factories caused by public awareness and habits. Specifically, environmental-friendly behaviors of the public can largely influence the business strategies of big companies. For example, when disposable plastic bags are not popular anymore in the market, the manufacturers will stop their production and find eco-friendly replacements such as fabric bags. Thus, the power of individuals is maximized and makes a big difference.

(Hơn nữa, quan trọng nhất là tác động từ nhận thức và thói quen của cộng đồng đến các công ty, nhà máy lớn. Cụ thể, hành vi thân thiện với môi trường của công chúng ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược kinh doanh của các công ty lớn. Ví dụ, khi túi nhựa dùng một lần không còn phổ biến trên thị trường, các nhà sản xuất ngừng sản xuất và tìm kiếm giải pháp thay thế thân thiện với môi trường như túi vải. Như vậy, sức mạnh của từng cá nhân được phát huy tối đa và có tác động rất lớn.)

However, that is not to say we should ignore the responsibility of the government and big companies. Admittedly, in solving some large-scale problems like deforestation and greenhouse effect, the government and big companies should fully harness their technology and power to come up with strategic plans.

(Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta nên bỏ qua trách nhiệm của chính phủ và các tập đoàn lớn. Không thể phủ nhận rằng khi cần giải quyết một số vấn đề quy mô lớn như nạn phá rừng và hiệu ứng nhà kính, chính phủ và các công ty lớn nên tận dụng tối đa công nghệ và sức mạnh của mình để phát triển các kế hoạch chiến lược phù hợp.)

In summary, everyone is responsible for protecting our planet. Meanwhile, the government and big companies should shoulder their responsibilities and make full use of their power and resources. Only in this way can we assure that we can hand over the planet to our next generation.

(Nói tóm lại, mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ hành tinh của chúng ta. Đồng thời, chính phủ và các tập đoàn lớn phải chịu trách nhiệm và tận dụng tối đa quyền lực và nguồn lực của mình. Chỉ bằng cách này, ta mới có thể đảm bảo rằng chúng ta có thể trao lại hành tinh này cho thế hệ tiếp theo của chúng ta.)

Hãy lưu lại bài mẫu IELTS Writing Task 2 trên từ TutorIn Education để cải thiện điểm IELTS Writing nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS Writing nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn: