Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “It should become easier for students from rural areas to access higher education”

10
Bài mẫu IELTS Writing Task 2: "It should become easier for students from rural areas to access higher education"

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “It should become easier for students from rural areas to access higher education”. Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

Students from rural areas often find it difficult to access university education. Some people think that it should become easier for them to access higher education. To what extent do you agree or disagree with this opinion?Give reasons for your answer and include any relevant examples of your own knowledge or experience.

Chủ đề:

Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Do khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, ta có nên tạo điều kiện cho trẻ em nông thôn vào đại học dễ dàng hơn không? Với chủ đề này, câu trả lời chung của chúng ta là có, vậy lý do là gì?

Cần phải nhớ rằng trình độ học vấn ở nông thôn thấp hơn và điều kiện kinh tế ở nông thôn cũng kém hơn, vì vậy, tiêu chuẩn cho trẻ em nông thôn vào đại học không nên giống hệt như tiêu chuẩn cho trẻ em thành thị. Tất nhiên, còn có một lý do khác, trẻ em nông thôn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ sẵn sàng tham gia phát triển quê hương của mình hơn, đây cũng là một trong những lý do khiến các em dễ dàng vào đại học hơn.

Vậy làm thế nào để trẻ em nông thôn có thể vào đại học dễ dàng hơn? Đây cũng là một nội dung mà các bạn cần thảo luận. Trong đó có thể kể đến các phương pháp như: thiết lập cầu nối giữa trường đại học và trường cấp 3 nông thôn, thiết lập các kênh tuyển sinh đặc biệt; hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh đối với học sinh nông thôn; cấp học bổng cho học sinh nông thôn…

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo:

A disparity in access to higher education exists between rural and urban regions in many countries. This being the issue, equal access to university education for students from rural areas is a priority for governments. It is not only about why but also about how.

(Ở nhiều quốc gia, có sự chênh lệch lớn về cơ hội tiếp cận giáo dục đại học giữa nông thôn và thành thị. Đây là một vấn đề và việc tiếp cận bình đẳng giáo dục đại học cho sinh viên ở khu vực nông thôn là ưu tiên của chính phủ. Điều này không chỉ về lý do tại sao mà còn về cách thức thực hiện.)

Generally speaking, only a minority of university students come from rural backgrounds probably because rural high schools, for lack of qualified teachers and sufficient educational resources, do not adequately prepare their students academically for higher education. Apart from that, as university education is notoriously expensive, there are financial difficulties for rural students because most of them are from poor families. Despite academic and financial challenges, rural students have a significantly stronger commitment to rural development than students from cities and towns. In short, students from remote communities have special needs, so it is only fair to make it especially easier for them to access higher education.

(Nói chung, chỉ có một số ít sinh viên đại học đến từ các vùng nông thôn, có thể là do các trường trung học ở nông thôn, do thiếu giáo viên có trình độ và nguồn lực giáo dục đầy đủ, không chuẩn bị cho học sinh của họ bước vào giáo dục đại học. Thêm vào đó, vì giáo dục đại học nổi tiếng là đắt đỏ nên học sinh ở nông thôn phải đối mặt với khó khăn về tài chính vì hầu hết họ đều xuất thân từ các gia đình nghèo. Bất chấp những thách thức về học tập và tài chính, sinh viên từ nông thôn có sự gắn bó lớn hơn nhiều đối với sự phát triển nông thôn so với sinh viên ở thành thị. Nói tóm lại, sinh viên từ các khu vực vùng sâu vùng xa có những nhu cầu đặc biệt, vì vậy sẽ công bằng nếu ta làm cho giáo dục đại học trở nên dễ tiếp cận hơn với họ.)

Then, educational leaders and policy makers must consider how to make it easier for rural students to access university education. To begin with, institutions of higher education, including the most selective colleges and universities, have to think about ways to recruit students from rural communities and enhance programs and services to retain those less fortunate undergraduates. As a beginning step, it is necessary for government authorities in charge to help establish partnerships between high schools and universities, thus creating a fast track for more rural students to be enrolled through some special admission process. In addition, governments should make it a policy to reserve a certain percentage of entry into an undergraduate course, even if rural students’ academic level is not up to eligible standards required by different universities.

(Vì thế, các nhà lãnh đạo trong nền giáo dục và các nhà hoạch định chính sách cần phải xem xét cách làm cho giáo dục đại học dễ tiếp cận hơn với sinh viên nông thôn. Đầu tiên, các tổ chức giáo dục đại học, bao gồm các trường cao đẳng và đại học tuyển chọn gắt gao nhất, phải xem xét phương pháp tuyển sinh những bạn từ các cộng đồng nông thôn và tăng cường các chương trình và dịch vụ để giữ chân những sinh viên đại học kém may mắn này. Ngay từ đầu, các cơ quan chính phủ cần giúp thiết lập quan hệ đối tác giữa các trường trung học và đại học để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều học sinh nông thôn hơn thông qua một số quy trình tuyển sinh đặc biệt. Hơn nữa, chính phủ nên xây dựng chính sách dành một tỷ lệ nhất định tuyển sinh ở bậc đại học ngay cả khi trình độ học vấn của sinh viên nông thôn không đáp ứng được tiêu chuẩn tuyển sinh mà các trường đại học khác nhau yêu cầu.)

In conclusion, there are measures to make it less difficult for rural students to pursue university studies and there are reasons to do so. As a principle of equality for all, rural students with university intentions should not be left behind. Otherwise, there will be a widening gap between students who are from cities and towns and those who are not.

(Tóm lại, có những bước có thể được thực hiện để giúp việc học đại học bớt khó khăn hơn đối với sinh viên nông thôn và có nhiều lý do để làm như vậy. Vì nguyên tắc bình đẳng cho tất cả mọi người, không nên bỏ rơi những sinh viên nông thôn có ý định học đại học. Nếu không, khoảng cách giữa sinh viên từ các thành phố, thị trấn và sinh viên từ các khu vực ngoài thành thị sẽ ngày càng lớn hơn.)


Hãy lưu lại bài mẫu trên từ TutorIn Education để nâng cao điểm IELTS Writing của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn: