Cambridge IELTS 13 Reading test 2 – Từ vựng đồng nghĩa thay thế

28
Cambridge IELTS 13 Reading test 2 - Từ vựng đồng nghĩa

Cambridge 13 Reading Test 2 – Chuyển đổi từ đồng nghĩa

1. Passage 1:

Trên đây là những từ vựng đồng nghĩa trong Cambridge IELTS 13 Reading đã được TutorIn Education tổng hợp.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS