Cambridge IELTS 13 Reading test 2 – Từ vựng đồng nghĩa thay thế

18
Cambridge IELTS 13 Reading test 2 - Từ vựng đồng nghĩa

Cambridge 13 Reading Test 2 – Chuyển đổi từ đồng nghĩa

Passage 1: