Cambridge IELTS 13 Reading Test 3 – Từ vựng đồng nghĩa thay thế

24
Cambridge IELTS 13 Reading Test 3 - Từ vựng đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa trong Cambridge IELTS 13 Reading đã được tổng hợp tại đây. Các bạn hãy cùng TutorIn xem chi tiết nhé.

Cambridge 13 Reading Test 3 – Chuyển đổi từ đồng nghĩa

Passage 1:

Passage 2:

Passage 3: