Cấu trúc của bài thi IELTS Speaking

24
cấu trúc của bài thi IELTS Speaking

Dạng bài thi IELTS Speaking là gì? Hãy cùng TutorIn Education tham khảo những thông tin liên quan nhé. Hy vọng sẽ hữu ích cho bài thi Speaking của mọi người.

Cấu trúc của bài thi IELTS Speaking

Bài thi IELTS Speaking bao gồm ba phần và tổng thời gian là 11 đến 14 phút. Các loại câu hỏi bao gồm trả lời câu hỏi về các chủ đề hàng ngày, trình bày cá nhân và thảo luận hai chiều. Giám khảo đánh giá thí sinh trong suốt quá trình thi Speaking.

Phần 1 bao gồm giới thiệu cá nhân và câu hỏi hàng ngày, giám khảo sẽ yêu cầu thí sinh tự giới thiệu và xác minh danh tính của thí sinh. Sau đó, giám khảo sẽ hỏi về các chủ đề hàng ngày như bạn bè, sở thích hoặc món ăn.

Phần 2 gọi là bài trình bày cá nhân, giám khảo sẽ giao cho thí sinh một phiếu đề bài, bút chì và giấy ghi chú. Phiếu đề bài sẽ cung cấp một chủ đề; thí sinh có một phút để chuẩn bị ghi chú, sau đó phải trình bày trong khoảng 1 đến 2 phút về chủ đề đó. Giám khảo sẽ ngắt sau 2 phút và cuối cùng đặt một hoặc hai câu hỏi để kết thúc phần này.

Phần 3 gọi là thảo luận hai chiều, giám khảo sẽ thảo luận với thí sinh về các phần trừu tượng hơn của chủ đề xuất hiện trong phần 2.

Thời gian thi IELTS Speaking

Toàn bộ bài thi nói IELTS kéo dài 11-14 phút.

Bài thi nói IELTS bao gồm ba phần Part 1, Part 2 và Part 3, trong đó:

Part 1 dài 4-5 phút;

Part 2 dài 3-4 phút;

Part 3 dài 4-5 phút;

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS