Home

/

Contact Us

Điều khoản người dùng

1. Trách nhiệm của Người sử dụng

Khi truy cập vào trang web của TutorIn, bạn ý thức và đồng thuận với mọi rủi ro.

TutorIn và các đối tác liên quan không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, hay do bất kỳ hậu quả nào liên quan đến việc truy cập trang web hoặc tải dữ liệu về máy tính. Đồng thời, không chịu trách nhiệm về mất mát, chi phí có thể xuất phát từ việc này, cũng như gây ra bởi virus, hành động phá hoại, hay lỗi từ các hệ thống, đường dây, phần cứng, phần mềm, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác; cũng như vấn đề đường truyền và kết nối mạng. <br>

2. Về Nội dung trên trang Web

Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này mang tính trung thực và TutorIn không đảm bảo, cũng như không có bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác hay đáng tin cậy của việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng nội dung trang web.

3. Quyền Sở hữu

TutorIn là chủ nhân của các thương hiệu, biểu tượng, và các dịch vụ xuất hiện trên trang web. <br>

Việc sử dụng các thương hiệu, biểu tượng, và nhãn mác đó mà không có sự đồng thuận bằng văn bản từ TutorIn là không được phép.

Bất kỳ sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, hoặc sử dụng vì mục đích thương mại hoặc công cộng mà không có sự đồng thuận bằng văn bản từ TutorIn đều là không hợp pháp.

4. Thư Điện tử

TutorIn không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến TutorIn qua Internet sẽ được bảo đảm hoàn toàn. TutorIn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc gửi hoặc nhận thư điện tử qua Internet theo yêu cầu từ phía người dùng.

5. Thay Đổi Nội dung

TutorIn giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa, hoặc loại bỏ thông tin hợp pháp nào vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

6. Đưa Thông tin lên trang web

Người sử dụng cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện. Mọi bất đồng sẽ được giải quyết thông qua đàm phán và hòa giải; nếu không thể giải quyết được, sẽ chuyển giao cho tòa án có thẩm quyền.

7. Luật Áp dụng

Những điều khoản và điều kiện này sẽ tuân thủ theo luật hiện hành của Việt Nam.