Khi nào ngân hàng đề IELTS Speaking tháng 1 sẽ được cập nhật?

29
khi nào ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking tháng 1 sẽ được cập nhật?

Khi nào ngân hàng câu hỏi nói IELTS tháng 1 trong năm sẽ được cập nhật? Thông thường, việc thay đổi câu hỏi IELTS trong tháng 1 có thể bắt đầu vào cuối tháng 12 và ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking sẽ trong giai đoạn thay đổi vào khoảng nửa tháng tới. Vui lòng đọc bài viết này và theo dõi TutorIn Education để biết thông tin cụ thể.

Khi nào ngân hàng đề thi Nói IELTS sẽ được ra mắt vào tháng 1?

Ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking tháng 1 nhìn chung sẽ ổn định vào giữa tháng 1, nhưng TutorIn sẽ thu thập các câu hỏi IELTS Speaking mới cho tháng 1 từ cuối tháng 12.

Cuối tháng 12 đề thi IELTS có thay đổi không?

Mùa thay đổi câu hỏi IELTS hàng năm diễn ra vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9 và khả năng cao sẽ xuất hiện các câu hỏi mới vào cuối tháng 12. Trong thời gian thay đổi câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi Speaking, khoảng giữa tháng 1 ngân hàng câu hỏi sẽ ổn định. Khả năng có câu hỏi mới bắt đầu từ cuối tháng trước là rất cao. Nếu thí sinh lo lắng có thể tránh khoảng thời gian này để đăng ký và đợi ngân hàng câu hỏi ổn định mới đăng ký.

Tuy nhiên, ngay cả khi các câu hỏi được thay đổi thì không phải tất cả các câu hỏi đều thay đổi. Trong tháng thay đổi câu hỏi Speaking, 30%-40% số câu hỏi cũ so với tháng trước nhìn chung sẽ được thay thế. Ngân hàng câu hỏi mới thường bao gồm ba phần: câu hỏi hoàn toàn mới, câu hỏi cũ được giữ lại và câu hỏi cũ được điều chỉnh. Vì vậy, ngay cả khi thay đổi câu hỏi ngay lập tức, nếu bạn không có ngân hàng câu hỏi mới trong tay thì việc luyện tập với ngân hàng câu hỏi cũ cũng sẽ rất hữu ích, vì rất có thể các câu hỏi sẽ được giữ lại hoặc được sửa đổi về cơ bản và phương pháp trả lời các câu hỏi thực tế sẽ vẫn giữ nguyên.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS