Kỹ năng trả lời câu hỏi liên quan đến bản đồ trong IELTS Listening

30
TutorIn và kỹ năng trả lời câu hỏi liên quan đến bản đồ trong IELTS Listening

Bài viết này giúp chúng ta tìm hiểu về dạng bài liên quan đến bản đồ trong IELTS Listening. Đồng thời, TutorIn mang đến cho bạn các kỹ năng làm câu hỏi liên quan đến bản đồ trong IELTS Listening. Hãy cùng xem ngay!

Kỹ năng trả lời câu hỏi liên quan đến bản đồ trong IELTS Listening

Dạng bài câu hỏi liên quan đến bản đồ (Map, Diagram Labeling)

Dạng bài liên quan đến bản đồ yêu cầu thí sinh điền câu trả lời trên một bản đồ. Thông thường, đề thi sẽ cung cấp một nhóm câu trả lời để lựa chọn, và thí sinh cần điền các chữ cái tương ứng với câu trả lời đã chọn lên bản đồ trong thời gian quy định. Các hình ảnh phổ biến bao gồm: hình vẽ (một thiết bị), bản đồ mặt phẳng (bản đồ mặt bằng của một tòa nhà), bản đồ (một phần của bản đồ thành phố) hoặc một nhóm hình ảnh.

Kỹ năng trả lời

  • Hiểu mô tả về địa điểm hoặc đối tượng và liên kết nó với nội dung trên bản đồ.
  • Nắm vững các cụm từ cố định về không gian và hướng.
  • Khi nghe, hãy sử dụng bút chì để đánh dấu các tuyến đường hoặc đối tượng được mô tả trong bài nghe hoặc ghi lại tên địa điểm.
  • Sử dụng thông tin về các địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ hoặc thông tin khác để giúp trả lời câu hỏi.
  • Thứ tự các chữ cái đã được đánh dấu trên bản đồ không liên quan đến bài nghe, nhưng thứ tự xuất hiện của các địa điểm trong câu hỏi tương tự với diễn biến bài nghe.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS