Mẫu bài luận IELTS Writing: Can the qualities required of successful people be obtained from university studies?

41
mẫu bài luận IELTS Writing: Can the qualities required of successful people be obtained from university studies?

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing với chủ đề: “Can the qualities required of successful people be obtained from university studies?”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing:

Some people think the qualities a person needs to become successful in today’s world cannot be learned at a university or similar academic institutions. To what extent do you agree or disagree.

Bài tiểu luận mẫu và phân tích mẫu đạt điểm cao

Introduction

Success, an expected good result that a person may reach, is dedicated by various qualities including personal characters, knowledge accumulation, and cooperative spirit. That universities or colleges could educate such qualities for a person to succeed is a too narrow belief.

Phân tích

Thành công, kết quả tốt mà một người có thể đạt được, được quyết định bởi nhiều yếu tố như phẩm chất cá nhân, sự tích luỹ kiến thức và tinh thần hợp tác. Niềm tin rằng trường đại học hoặc cao đẳng có thể đào tạo những phẩm chất này cho thành công của một người là một niềm tin hạn hẹp.

Body 1

To begin with, individual personalities and characters are the initial keys to potential achievements, as the road to success is full of thorns, requiring the person to be prepared for optimism, calmness, and perseverance to strike the hedge and step forward to the established goals. These characters, in fact, are formed based on the influences from families, schools, and wider societies during the self-development process, which cannot be learnt at once or in any single place.

Phân tích

Trước tiên, cá nhân và tính cách của mỗi người là yếu tố quan trọng nhất trong tiềm năng thành công, vì con đường tới thành công đầy gai góc, đòi hỏi một người phải sẵn sàng, lạc quan, bình tĩnh và kiên nhẫn để vượt qua các trở ngại và tiến đến mục tiêu đã định sẵn. Thực tế cho thấy, những đặc điểm này được hình thành trong quá trình phát triển cá nhân dưới sự ảnh hưởng của gia đình, trường học và xã hội rộng lớn hơn, và không thể học hỏi từ một nơi duy nhất.

Body 2

The second key is knowledge base. Knowledge is widely regarded as one of the most powerful competences for a person to make a difference, but knowledge and information storage is built and developed in accumulation, starting from antenatal training, then to babbling, and moving on to receiving basic educations at primary and secondary schools. In other words, learning knowledge needs a solid foundation. Without the paved footstone, university and academic study would be as unrealistic as a castle in the air.

Phân tích

Yếu tố quan trọng thứ hai là kiến thức. Kiến thức được coi là một trong những khả năng mạnh mẽ nhất để thay đổi cuộc sống của một người, nhưng việc tích lũy và xây dựng kiến thức và thông tin xảy ra từ quá trình học tập, bắt đầu từ giai đoạn trước sinh, tiếp theo là học nói, và tiếp tục với giáo dục cơ bản ở trường tiểu học và trung học. Nói cách khác, việc học hỏi kiến thức đòi hỏi một nền tảng vững chắc. Nếu không có nền tảng vững chắc, đại học và nghiên cứu học thuật chỉ là những khái niệm không thực tế như một tòa nhà treo không trung.

Body 3

Further, the sense of being collaborative plays an indispensable role. Only when an individual learns and knows how to effectively interacts and coordinates with others at growth can he or she acquire parents’ support, teachers’ guidance, and friends’ coordination—the important sources to help the person to become successful. Thus, it would be too late if a person starts learning such quality at university.

Phân tích

Ngoài ra, ý thức hợp tác cũng đóng vai trò quan trọng không thể thiếu. Chỉ khi một người học cách tương tác và hợp tác hiệu quả với người khác trong quá trình trưởng thành, họ mới có thể nhận được sự hỗ trợ từ phụ huynh, sự hướng dẫn từ giáo viên và sự phối hợp từ bạn bè – những nguồn lực quan trọng giúp một người thành công. Do đó, nếu một người bắt đầu học những phẩm chất này trong đại học, thì đã quá muộn.

Conclusion

University education is the final stage of formal learning after secondary schooling. This means, university is the place where students could further enhance and strengthen the key qualities, regardless of personal character, knowledge system, or cooperative consciousness via more professional and well-focused instructions and assignments; rather a kindergarten for nurturing baby learners.

Phân tích

Giáo dục đại học là giai đoạn cuối cùng của quá trình học tập chính thức sau khi tốt nghiệp trung học. Điều này có nghĩa là đại học là nơi mà sinh viên có thể tiếp tục nâng cao và củng cố những phẩm chất chủ chốt thông qua sự hướng dẫn và công việc chuyên sâu hơn, bất kể cá nhân, kiến thức hay ý thức hợp tác của mỗi người. Nó giống như một trường mẫu giáo dành cho những người học mới.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS