Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Does the news cause panic?

20
mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Does the news cause panic?

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Does the news cause panic?”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

There is a tendency that news reports in the media focus on problems and emergencies rather than positive developments. It is harmful to the individual and to the society. Do you agree or disagree?

Phân tích các ví dụ viết không có mẫu

Chủ đề viết này nêu rõ rằng các bản tin truyền thông tập trung nhiều hơn vào các vấn đề xã hội và tình huống khẩn cấp, bỏ qua mặt tích cực của sự phát triển xã hội, gây ra tác động tiêu cực đối với cả cá nhân và xã hội. Loại bài viết này là một bài luận “truyền thông” và khi viết trong kỳ thi IELTS, có thể tham khảo phong cách viết “ủng hộ một quan điểm”. Thí sinh có thể chia thành năm đoạn để mô tả, tập trung vào mô tả nguyên nhân gây hoang mang và liệu có các biện pháp giải quyết liên quan không.

Ví dụ bài viết không cần mẫu

The present is where everything begins and there is no time like the present. Without being prisoners of the past, winners prefer working in the changing present toward the unpredictable future. The trouble with some people is that they are planning only for the unforeseeable time to come and not facing the reality now.

Bây giờ là thời điểm mọi thứ bắt đầu, không có thời gian nào tốt hơn như hiện tại. Không bị giam cầm bởi quá khứ, những người chiến thắng thích làm việc trong tình huống thay đổi, hướng tới tương lai không thể đoán trước. Vấn đề của một số người là họ chỉ lên kế hoạch cho thời gian không thể đoán trước, không đối mặt với hiện thực hiện tại.

Paradoxically, the future is now. It is more realistic to regard life as an awareness of the present rather than a prediction beyond knowledge. Since the future is anybody’s guess, “one today is worth two tomorrows,” to quote Benjamin Franklin. Therefore, the way we live and the way we work ought to keep in step with the present leading to the future. The logic may be that we can only learn from the past, and on the other hand the future does not affect us now as much as does the present. It also makes sense that the way to plan tomorrow is to enjoy living and working as wisely and beautifully today as possible.

Mâu thuẫn với tương lai là hiện tại. Nhìn cuộc sống như là sự nhận thức về hiện tại, chứ không phải dự đoán vượt lên trên kiến thức, đó là thực tế hơn. Bởi vì tương lai là sự phỏng đoán của bất kỳ ai, “một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai”, theo lời của Benjamin Franklin. Vì vậy, cách sống và làm việc của chúng ta nên đi đôi với hiện tại, để dẫn dắt tương lai. Logic có thể là, chúng ta chỉ có thể học từ quá khứ, nhưng ngược lại, tác động của tương lai lên hiện tại của chúng ta không lớn như hiện tại. Phương pháp lên kế hoạch cho ngày mai là sống và làm việc một cách thông minh nhất có thể, điều đó cũng có lý.

Our argument for focusing on today may as well be based on the fact that the present does not sit still for a portrait, but is changing constantly. Change being the law of life, concentrating our mind on what is happening in the present is probably more true to life than dreaming of the future. It means that life for us today is always becoming and never being. Obviously, today has its own problems to be solved, so there is no need to be over troubled about the future. Accordingly, it is better not to foresee the future but be concerned about taking care of the present. It is one thing to prefer planning for the future, but it is quite another to control the change that follows soon enough.

Luận điểm của chúng ta tập trung vào việc ngày hôm nay cũng có thể dựa trên sự thật rằng hiện tại không tĩnh lặng, mà luôn thay đổi. Thay đổi là quy luật của cuộc sống, tập trung tư duy vào những điều đang diễn ra hiện tại có thể thật sự hơn là mơ ước về tương lai. Điều này có nghĩa là cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay luôn trở nên không thể. Rõ ràng, ngày hôm nay có những vấn đề riêng cần được giải quyết, vì vậy không cần phải lo lắng về tương lai. Vì vậy, thay vì dự đoán tương lai, hãy quan tâm và chăm sóc hiện tại. Lên kế hoạch cho tương lai là một việc, nhưng kiểm soát sự thay đổi sắp tới là một việc khác.

Focusing on the present is more important than merely planning for the future because right now is one of the moments we are influencing our future. Practically, we should see the future in the present which carries more weight in real life. It stands to reason that the future actually begins now.

Quan tâm đến hiện tại quan trọng hơn việc chỉ đơn giản lập kế hoạch về tương lai, vì hiện tại là một trong những thời điểm chúng ta ảnh hưởng đến tương lai. Thực tế, chúng ta nên nhìn thấy tương lai nặng nề hơn trong cuộc sống thực tế. Thực tế, tương lai thực sự bắt đầu từ hiện tại.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS