Mẫu bài luận IELTS Writing: Factors leading to the gap between urban and rural areas

28
mẫu bài luận IELTS Writing: Factors leading to the gap between urban and rural areas

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing với chủ đề: “Factors leading to the gap between urban and rural areas”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing:

Some people think a rise in standard of living in a country only seems to benefit cities more than rural areas. What problems may those differences cause? How to reduce this problem?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Báo cáo

Chủ đề: Phát triển xã hội

Giải thích đề bài: Mức sống ở thành phố và vùng nông thôn không phát triển đồng đều; Vậy các về vấn đề có thể gây ra và các giải pháp là gì?

Đoạn mở đầu: Vì đề bài này là một báo cáo, do đó, đoạn mở đầu chỉ cần đưa ra chủ đề và thông báo cho giám khảo rằng sẽ thảo luận về các vấn đề và đưa ra giải pháp.

Bài tiểu luận mẫu và phân tích mẫu đạt điểm cao

Introduction

Differences, on the bright side, enrich the variety of the world. However, differences, in this case originated from policy partiality and regional imbalance, are discouraging: only urban areas are blessed with living standard improvements. In contrast, less developed areas suffer from such problems as an influx of population, weakening agriculture, and less care for the young and old.

Phân tích

Về mặt tích cực, sự khác biệt làm phong phú thêm tính đa dạng của thế giới. Tuy nhiên, sự chênh lệch này, bắt nguồn từ những thành kiến về chính sách và sự mất cân bằng giữa các vùng, đang gây khó chịu: chỉ có khu vực thành thị mới có thể cải thiện mức sống. Ngược lại, các khu vực kém phát triển phải đối mặt với các vấn đề như làn sóng dân cư tràn vào, nền nông nghiệp suy yếu và sự chăm sóc không đầy đủ cho người trẻ và người già.

Problems

To begin with, problems loom large when a huge rural population migrates into cities. The sudden increase of city dwellers instantly translates into congested traffic, job competition, a rise in daily expenditure, and more polluted environment. To decrease the burden of cities, higher entrance standards are to be set so that unreasonable migration can be curbed to some degree, for example increasing property price and raising job qualifications.

Phân tích

Đầu tiên, khi một lượng lớn dân cư nông thôn di cư đến thành phố, các vấn đề sẽ trở nên lớn hơn. Sự gia tăng đột ngột của cư dân đô thị ngay lập tức dẫn đến tắc nghẽn giao thông, cạnh tranh việc làm, tăng chi phí hàng ngày và ô nhiễm môi trường nhiều hơn. Để giảm bớt gánh nặng cho các thành phố, cần thiết lập các tiêu chuẩn đầu vào cao hơn để hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp lý ở một mức độ nhất định, chẳng hạn như tăng giá và cải thiện trình độ việc làm.

Solutions

Subsequently, with population, labor force in particular, staying in cities, agriculture suffers. Farming is still a generally labor-intensive industry in the world. Thus, less labor force means agricultural instability, and national instability in the bigger picture. With lurking food shortage, governments are compelled to enact favorable policies towards agricultural production as in subsidies in produce price and investment in modern farming technologies.

Phân tích

Tiếp theo, với sự gia tăng dân số và đặc biệt là sự lưu lại ở thành phố, nông nghiệp bị ảnh hưởng. Nông nghiệp vẫn là ngành sử dụng nhiều lao động nhất trên thế giới. Do đó, lực lượng lao động giảm đồng nghĩa với sự bất ổn trong nông nghiệp và ở mức độ lớn hơn là bất ổn quốc gia. Do tiềm ẩn tình trạng thiếu lương thực, Chính phủ buộc phải thực hiện các chính sách ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp như trợ cấp giá nông sản và đầu tư vào công nghệ nông nghiệp hiện đại.

Solutions

Moreover, when farming lands are abandoned, family members are left behind. It is not likely for migrating rural citizens to bring to cities their less socially competitive family members, i.e. the elderly and the young. With a huge age difference present, either the old or the young can barely take care of the other. In this case, governments will have to step in again to set up nurseries, schools, and retirement homes to accommodate the less-cared-for rural population.

Phân tích

Ngoài ra, khi đất nông nghiệp bị bỏ hoang, các thành viên trong gia đình bị bỏ lại phía sau. Những công dân di cư đến khu vực nông thôn ít có khả năng mang theo những thành viên gia đình kém cạnh tranh về mặt xã hội của họ, người già và người trẻ, đến thành phố. Do chênh lệch tuổi tác quá lớn nên người già và người trẻ đều không thể chăm sóc lẫn nhau. Trong trường hợp này, chính phủ một lần nữa sẽ phải vào cuộc và xây dựng các vườn ươm, trường học và viện dưỡng lão để đáp ứng nhu cầu cho người dân nông thôn không được chăm sóc.

Conclusion

In sum, negative situations resulted in regional differences are about waning agriculture, less care for children and senior citizens, and common urbanization-related problems. Governmental control and adjustments, with policy and/or investment, are the cure.

Phân tích

Tóm lại, những điều kiện tiêu cực góp phần tạo ra sự chênh lệch giữa các vùng là sự suy giảm nông nghiệp, ít quan tâm đến trẻ em và người già và các vấn đề chung liên quan đến đô thị hóa. Sự kiểm soát và điều chỉnh của chính phủ, bao gồm cả chính sách hoặc đầu tư, là giải pháp cốt lõi.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS