Mẫu bài luận IELTS Writing: Reasons and effects of the decline in science students

15
mẫu bài luận IELTS Writing: Reasons and effects of the decline in science students

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing với chủ đề: “Reasons and effects of the decline in science students”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing:

Not enough students choose science subjects in university in many countries. What are the reasons? What are the effects on the society?

Phân tích đề bài

1) Science không còn phổ biến như trước, nhiều sinh viên chuyển hướng sang business, accounting, economics.

2) Có thể nêu ra những lý do như khó học, mức lương sau tốt nghiệp không cao như ngành kinh doanh, tính ứng dụng không cao.

3) Tác động tiêu cực ví dụ như mối liên hệ chặt chẽ giữa khoa học và cuộc sống vật chất, khoa học là nền tảng của nhiều ngành học có tính ứng dụng cao.

4) Tổng kết.

Bài tiểu luận mẫu và phân tích mẫu đạt điểm cao

Introduction

In some rapidly developing countries, increasing university students major in business, accounting, communication or computer programming rather than science. I personally believe that this is an inevitable transition in the era of information and globalization when capital flows worldwide and communication technology play a role in almost every field. The changes in technology and social involvement are being reflected in the university subject preference.

Phân tích

Ở một số quốc gia phát triển, ngày càng có nhiều sinh viên chọn học chuyên ngành kinh doanh, kế toán, truyền thông hoặc lập trình máy tính thay vì khoa học. Theo cá nhân tôi, đây là một sự thay đổi không thể tránh khỏi trong thời đại thông tin và toàn cầu hóa, trong thời đại này, vốn di chuyển trên toàn cầu, công nghệ thông tin đóng vai trò trong hầu hết mọi lĩnh vực. Sự ưa chuộng của trường đại học phản ánh sự thay đổi trong công nghệ và phát triển xã hội.

Reasons

The first reason that science loses its popularity to other disciplines relates to the employment rate and starting salaries upon graduation Science undergraduates risk higher unemployment and earn less than computer programmers or businessmen and the gap may be wider in Master degree. During the economic recession, some students with interest in science may give in to the pressure in reality. Another contributor is the difficulty of science subjects that prevent many potential students from enrolling in this faculty Picturing oneself as a scientist is not easy for a high school leaver. On top of the difficulty of this discipline itself, the application in practice and transforming into profit is harder.

Phân tích

Lý do đầu tiên khiến khoa học không còn được các ngành học khác chào đón liên quan đến tỷ lệ việc làm và mức lương khi tốt nghiệp. Sinh viên khoa học có nguy cơ thất nghiệp cao hơn so với lập trình viên máy tính hoặc doanh nhân, thu nhập cũng thấp hơn, và khoảng cách với bằng thạc sĩ có thể lớn hơn. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một số sinh viên quan tâm đến khoa học có thể đầu hàng trước áp lực thực tế. Một lý do khác là khoa học đóng góp ít, điều này ngăn cản nhiều sinh viên tiềm năng gia nhập ngành này, và việc tạo hình bản thân thành một nhà khoa học không dễ dàng đối với học sinh tốt nghiệp trung học. Trước khó khăn của chính ngành học này, việc chuyển đổi ứng dụng thực tế thành lợi nhuận cũng khó khăn hơn.

Solutions

However, science is so crucial to our human society that no country can afford the consequences of ignoring it. Science is the basis of many practical disciplines such as environment science, medical science, space science, engineering, genetic science and so forth. Without the support of general science, many other fields would find it very challenging to get further developed. What’s worse, science is directly related to our material life. We live on scientific research findings and products, ranging from energy supply, aircraft to numerous consumer goods. It is hard to imagine living a life without these scientific advancements.

Phân tích

Tuy nhiên, khoa học là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với xã hội nhân loại và không có quốc gia nào có thể chịu đựng được hậu quả của sự lờ đi nó. Khoa học là nền tảng của nhiều ngành học thực tiễn như khoa môi trường, y học, khoa học vũ trụ, kỹ thuật, di truyền học và nhiều ngành học khác. Mà không có sự hỗ trợ từ khoa học cơ bản, nhiều lĩnh vực khác sẽ gặp thách thức trong việc phát triển tiếp theo. Hơn nữa, khoa học có liên quan trực tiếp đến cuộc sống vật chất của chúng ta. Chúng ta sống trong những thành tựu nghiên cứu khoa học và sản phẩm của nó, từ nguồn cung cấp năng lượng, máy bay đến nhiều hàng hóa tiêu dùng. Rất khó có thể tưởng tượng cuộc sống mà không có sự tiến bộ khoa học này.

Conclusion

To sum up this report, science is less popular than before because the society demands more professionals in other fields such as business and communication. However I’m convinced that the potential implications are negative to the health of society, hence requiring relevant solutions to reverse the trend.

Phân tích

Tóm lại, khoa học không còn được yêu thích như trước đây do xã hội cần nhiều chuyên gia trong lĩnh vực khác như kinh doanh và truyền thông. Tuy nhiên, tôi tin rằng tác động tiềm tàng đối với sức khỏe xã hội là tiêu cực, do đó cần có các giải pháp liên quan để đảo ngược xu hướng này.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS