Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Should students be encouraged to evaluate teachers?

21
tutorin ielts writing Task 2: Should students be encouraged to evaluate teachers?

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Should students be encouraged to evaluate teachers?”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

Some people think that in order to improve the quality of education, students should be encouraged to evaluate and criticize their teachers. Others, however, believe that this would result in a loss of respect and discipline in the classroom.

Discuss both these views and give your own opinion.

Chủ đề: Giáo dục

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Một số người cho rằng để nâng cao chất lượng giáo dục, cần khuyến khích học sinh đánh giá giáo viên. Những người khác tin rằng cách tiếp cận này sẽ dẫn đến mất đi sự tôn trọng và kỷ luật trong lớp học.

Đặc điểm của đề bài: Yêu cầu thảo luận quan điểm của cả hai bên và đưa ra ý kiến riêng của mình.

Khó khăn khi làm bài: Chủ đề của câu hỏi này xuất phát từ một phạm trù mà học sinh đã quen thuộc, mặc dù trong cuộc sống hàng ngày các em có thể chưa suy nghĩ sâu về nó nhưng việc đưa ra những lý do cụ thể không khó. Nội dung bài viết là chú ý đến cân bằng độ dài khi phân tích quan điểm của cả hai bên, đồng thời cũng giải thích chi tiết quan điểm của chính tác giả.

Dàn ý bài viết:

  • Mở bài: Giới thiệu chủ đề và đưa ra câu hỏi tranh luận.
  • Đoạn thân bài 1: Trình bày ý kiến của một số người, cung cấp các chi tiết liên quan và đưa ra đánh giá tiêu cực của tác giả về điều này;
  • Đoạn thân bài 2:Trình bày ý kiến của người khác, cung cấp các chi tiết liên quan và đưa ra đánh giá tích cực của tác giả về điều này;
  • Kết luận:Nhìn chung, nó cho thấy rằng tác giả đồng ý với quan điểm sau nhiều hơn.

Bài mẫu tham khảo:

Despite educators’ willingness to better themselves, they are not necessarily happy with all forms of feedback. In particular, they often have mixed feelings about having their students evaluate them. Is this concern justified?

Some people believe that learners are not the best candidates for giving constructive criticism, and I can understand their point of view. The primary reason, according to some educators, is that when teenagers are aware of their ability to influence their teacher and the change in power dynamics, they are likely tempted to challenge the preset classroom rules, in effect undermining the authority of the teacher in change. Another concern is some students, especially those who regard disciplinary actions or low grades they have previously received as unfair, are said to make use of this opportunity to vent on a personal level. However, these claims are unjustified, as they assume that students work against the best intentions of educators, which is simply not the case for most high schoolers.

Others, however, argue that student feedback is essential for continuous professional development, a position that I can readily side with. The main reason lies in that students, the primary audience of teaching, command the most intimate knowledge of day-to-day experience under the guidance of a teacher. Their feedback is therefore less likely to be skewed compared with reports produced by directors of studies who only sit in on a class or two over a semester. Being asked to provide feedback on a regular basis is also good for students, because it helps them feel more fully engaged in their education. Those who feel their opinion matters are far more likely to have a personal stake in the educational process, so their learning outcomes are unsurprisingly better than those of under-appreciated students.

In conclusion, although teachers may hesitate to grant their students the power to evaluate their teaching, doing so can offer excellent insights into the effectiveness of their work. When this is done regularly, the quality of the educational experience is sure to improve for both the teacher and the students.

(343 words)

Từ và cụm từ nổi bật:

to give constructive criticism (v) – đưa ra phê bình xây dựng

change in power dynamics (n) – sự thay đổi trong quan hệ quyền lực

be tempted to do sth. (v) – bị cám dỗ làm việc gì đó

to undermine the authority of (v) – làm suy yếu sự quyền lực của

disciplinary actions (n) – biện pháp kỷ luật

vent (v) – thoả mãn cảm xúc, xả hơi

unjustified (adj) – không có căn cứ, vô căn cứ

work against the best intentions of (v) – làm trái với ý định tốt đẹp của

high schoolers (n) – học sinh trung học

continuous professional development (n) – liên tục phát triển chuyên môn

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS