Mẫu bài luận IELTS Writing: Solutions to environmental damage caused by consumer products

20
mẫu bài luận IELTS Writing: Solutions to environmental damage caused by consumer products

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing với chủ đề: “Solutions to environmental damage caused by consumer products”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing:

The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem?

Bài tiểu luận mẫu và phân tích mẫu đạt điểm cao

Introduction

With a sheer volume of the world population, the demand for consumer products has reached to the vertex. The factories and industries which are manufacturing these goods are often attributed to deteriorating the natural environment. The causes are many and there are some efficient solutions that can prevent this damage to a great extent and this essay deals with these issues and solutions.

Phân tích

Do toàn bộ dân số của thế giới ngày càng tăng, nhu cầu về hàng tiêu dùng đã đạt đến điểm cao nhất. Các nhà máy và ngành công nghiệp chế tạo những sản phẩm này thường được coi là nguyên nhân chính gây tổn hại môi trường. Có nhiều nguyên nhân và một số giải pháp hiệu quả có thể ngăn chặn thiệt hại này đáng kể, bài viết này trình bày về những vấn đề và giải pháp đó.

Body 1

To begin with, it is quite natural that the huge population has increased the demand for various consumer products and to meet the demands, new factories and industries are being established each day. To provide the spaces required for this overwhelming number of factories, trees and forests are being cut. Sometimes agricultural fields are being used to build such factories. This has a direct impact on the environment. Furthermore, almost every factory is contributing to the global warming and polluting the air. Factories often consume natural resources and emit chemical wastages to water. This is polluting the water and threatening the very existence of the natural ecosystem.

Phân tích

Trước tiên, có thể thấy rõ rằng sự gia tăng dân số đông đảo đã tăng nhu cầu về các loại hàng tiêu dùng khác nhau, và để đáp ứng nhu cầu này, hàng ngày có những nhà máy và ngành công nghiệp mới được xây dựng. Để cung cấp không gian cho số lượng lớn nhà máy này, cây cối và rừng rậm đang bị chặt phá. Đôi khi, đất nông nghiệp cũng bị sử dụng để xây dựng nhà máy, gây tác động trực tiếp đến môi trường. Ngoài ra, hầu hết các nhà máy đều góp phần vào hiện tượng nóng lên toàn cầu và ô nhiễm không khí. Nhà máy thường tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và xả chất thải hóa học vào nước. Điều này đang làm ô nhiễm các nguồn nước và đe dọa sự ổn định của hệ sinh thái tự nhiên.

Body 2

Again, the increasing demands for consumer products is a reason humans exploit the natural resources. Plastics and similar materials used for packaging are the reason the degradation of the land. The consumer products like cars, electronic devices and luxury items directly contribute to the temperature increase and greenhouse effect.

Phân tích

Một lần nữa, nhu cầu ngày càng tăng về hàng tiêu dùng là một trong những nguyên nhân khiến con người khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nhựa và các vật liệu tương tự được sử dụng trong bao bì góp phần vào sự suy thoái đất đai. Các sản phẩm tiêu dùng như ô tô, thiết bị điện tử và hàng xa xỉ trực tiếp gây ra tăng nhiệt đới và hiệu ứng nhà kính.

Body 3

The solutions to this problem have to be very efficient and long term. One such solution could be educating people to be frugal while purchasing goods. Governments should strictly control the location of factories and the amount of wastages those factories emit. Then, establishing factories near rivers, lakes, fertile agricultural lands should be banned. On top of that, eco-friendly alternative fuels should be introduced and using solar power for offices and industries should be compulsory. Some other solutions like waste recycling, imposing heavy taxes on luxury items, use of disposable packaging materials and mass tree plantation projects should be in place. Finally, factories and consumer products selling organisations should be forced to participate in tree plantation.

Phân tích

Giải pháp cho vấn đề này phải rất hiệu quả và lâu dài. Một giải pháp là giáo dục mọi người tiết kiệm khi mua sắm. Chính phủ nên kiểm soát chặt chẽ vị trí của các nhà máy và lượng chất thải mà chúng thải ra. Khi đó, nên cấm thành lập các nhà máy gần sông, hồ, đất nông nghiệp màu mỡ. Ngoài ra, nên giới thiệu các nhiên liệu thay thế thân thiện với môi trường và sử dụng năng lượng mặt trời trong văn phòng và công nghiệp. Các giải pháp khác, chẳng hạn như tái chế chất thải, đánh thuế nặng đối với hàng hóa xa xỉ và vật liệu đóng gói sử dụng một lần, cũng như các chương trình trồng cây quy mô lớn nên được áp dụng. Cuối cùng, các nhà máy và tổ chức tiếp thị hàng tiêu dùng nên buộc phải tham gia trồng rừng.

Conclusion

In conclusion, the overuse of natural resources and the human luxury affect the natural environment very adversely. Effective solutions to prevent the damages caused by this should be immediately implemented to save the earth we live in.

Phân tích

Tóm lại, việc lạm dụng tài nguyên thiên nhiên và sự xa hoa của con người đã có tác động rất tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Để cứu hành tinh của chúng ta, các giải pháp hiệu quả cần được thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn thiệt hại.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS