Mẫu bài luận IELTS Writing: The comparison between Vertical City and Horizontal City

44
mẫu bài luận IELTS Writing: The comparison between Vertical City and Horizontal City

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing với chủ đề: “The comparison between Vertical City and Horizontal City “. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing

Some think “vertical City” is the best where people live and work in tall buildings. Others think “Horizontal City” is better where there is few tall buildings. Discuss both views and give your own opinion.

Vertical City và Horizontal City, bạn ủng hộ hình thức nào hơn?

Bài tiểu luận mẫu và phân tích mẫu đạt điểm cao

Introduction

It is true that the construction of tall buildings is a relatively new phenomenon in many cities throughout the world. In my view, high-rise buildings offer a variety of benefits to residents.

Phân tích

Đúng là tại nhiều thành phố trên thế giới, tòa nhà cao tầng là một hiện tượng tương đối mới. Theo quan điểm của tôi, tòa nhà cao tầng mang đến nhiều lợi ích cho cư dân.

Body 1

There are two main reasons why it could be argued that living in a vertical city is the optimal choice. Firstly, the high-rise structure provides a sensible answer to urban housing problems. Many developed countries and regions, such as Singapore and Hong Kong, where the land is scarce and the land value is extremely high, have difficulty in accommodating the growing population. Because of great height, nowadays more residents can reside themselves in the city. Secondly, high density development also provides more space for other purposes. For example, the government can establish more public facilities, such as public transport and sports centers.

Phân tích

Có hai lý do chính để giải thích tại sao sống trong một thành phố dọc là sự lựa chọn tốt nhất. Đầu tiên, tòa nhà cao tầng cung cấp một giải pháp hợp lý cho vấn đề nhà ở trong thành phố. Ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ phát triển, như Singapore và Hong Kong, đất đai quý hiếm, giá trị đất đắt đỏ, khó thể chứa đựng được dân số ngày càng tăng. Nhờ vào chiều cao của các tòa nhà, ngày nay có ngày càng nhiều cư dân có thể sống trong thành phố. Thứ hai, sự phát triển mật độ cao cũng cung cấp nhiều không gian hơn cho các mục đích khác. Ví dụ, chính phủ có thể xây dựng nhiều cơ sở công cộng hơn, như giao thông công cộng và trung tâm thể thao.

Body 2

However, some opponents believe that the traditional type of city is more suitable for people to dwell in. This is because horizontal cities are normally those with older buildings. The traditional courtyard house is a good example. People who live in this environment can have a strong sense of belonging as the opening design of community space enables people to communicate with their neighbor more easily while this is relatively difficult to achieve in concrete buildings. In addition, compared to high-rise apartment and office, it is much safer to live or work in a low-rise building when meeting fire fighting problems.

Phân tích

Tuy nhiên, một số người phản đối cho rằng thành phố theo kiểu truyền thống phù hợp hơn cho việc sinh sống của con người. Điều này bởi vì thành phố ngang thường là những thành phố có kiến trúc cổ hơn. Nhà chung truyền thống là một ví dụ tốt. Những người sống trong môi trường như vậy có cảm giác thuộc về mạnh mẽ, vì thiết kế không gian cộng đồng mở giúp con người dễ dàng giao tiếp với hàng xóm, trong khi điều này tương đối khó thực hiện trong các công trình bê tông. Ngoài ra, so với căn hộ và văn phòng cao tầng, việc sống hoặc làm việc trong các tòa nhà thấp tầng an toàn hơn, đặc biệt khi gặp sự cố về cháy nổ.

Conclusion

In conclusion, I believe that an ideal living place consists of many factors, and the city scale is just one of them. Although there are many convincing arguments for traditional buildings, the high-rise buildings might be the solution in dealing with the prospected problems.

Phân tích

Tóm lại, một nơi sống lý tưởng bao gồm nhiều yếu tố, quy mô thành phố chỉ là một trong số đó. Mặc dù kiến trúc truyền thống có nhiều lý do thuyết phục, nhưng tòa nhà cao tầng có thể là giải pháp cho những vấn đề này.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS