Mẫu bài luận IELTS Writing: The impact of news media on life

46
mẫu bài luận IELTS Writing: The impact of news media on life

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing với chủ đề: “The impact of news media on life”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing:

News media have become influential to our lives, and some people think that is a negative development. To what extent do you agree or disagree?

Hiện nay, truyền thông đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, và một số người cho rằng đây là một phát triển tiêu cực. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này đến mức độ nào?

Bài tiểu luận mẫu và phân tích mẫu đạt điểm cao

Introduction

Nowadays, the expanding influence of news media on the society has been a heated social issue in debate. Some believe this trend is negative because the media controls minds of the public. personally, I partially agree with this view, and my reasons will be explored as below.

Phân tích

Truyền thông đã ngày càng có ảnh hưởng đến xã hội trong thời đại hiện nay và trở thành một vấn đề xã hội nổi bật. Một số người cho rằng xu hướng này là tiêu cực vì truyền thông kiểm soát ý thức của công chúng. Cá nhân tôi, tôi đồng ý một phần với quan điểm này, với những lý do sau đây.

Body 1

The most worrying aspect of new media is that it overwhelms people’s daily lives. Actually, our lives of today are news-oriented, because of the 24-hour nonstop news cycles on TV, radio and Internet. Under such news bombardment, the information overload takes place, which means people’s attentions and minds have to be glued to focusing on and interpreting endless news, comments, gossips and rumors, necessary and unnecessary, no matter where they are, in workplaces, schools, buses or homes. As a result, news media is a huge distraction, which makes people exhausted and reduces their concentration and energy on their tasks or families.

Phân tích

Một khía cạnh của truyền thông mới đáng lo ngại nhất là nó làm cho cuộc sống hàng ngày của con người bị chìm trong sóng tin tức. Trên thực tế, cuộc sống của chúng ta ngày nay được điều hướng bởi tin tức do sự tràn lan tin tức liên tục 24/7 trên truyền hình, đài phát thanh và internet. Dưới tác động của những cuộc tấn công tin tức như vậy, chúng ta trở nên quá tải thông tin, điều này có nghĩa là sự tập trung của con người phải tập trung vào việc tiếp thu và giải thích tin tức, bình luận, tin đồn và lời đồn, cả những điều cần thiết và không cần thiết, bất kể chúng ở đâu, trong nơi làm việc, trường học, xe buýt hoặc gia đình. Do đó, truyền thông đã phân tán sự tập trung của con người, làm cho họ mệt mỏi và giảm sự tập trung và năng lượng của họ đối với công việc hoặc gia đình.

Body 2

Another big concern of news media is about its roles in manipulating people’s thoughts. Psychologically speaking, watching news media is a strong process of washing brain, in which the personal judgments of individual viewers might be removed and replaced with the media-established ideas. For example, for the purpose of politics, many influential newspapers, TV programs and online websites disclose the foibles of privacy, and even deliberately fabricate false rumors, scandals to diminish some political candidates in an election. Obviously, the cheatings and lies on news media are detrimental to the social equity and democracy, because they keep voters from thinking freely and independently.

Phân tích

Vấn đề lớn khác của truyền thông là vai trò của nó trong việc chi phối ý thức của con người. Từ góc nhìn tâm lý học, việc xem truyền thông là quá trình tác động mạnh mẽ đến tư duy của cá nhân khán giả, trong quá trình này, nhận thức cá nhân của khán giả có thể bị thay thế bằng quan điểm được thiết lập bởi truyền thông. Ví dụ, với mục đích chính trị, nhiều tờ báo có ảnh hưởng, chương trình truyền hình và trang web mạng đã tiết lộ nhược điểm của những cá nhân, thậm chí cố ý tạo ra những tin đồn và scandal giả mạo để làm suy yếu một số ứng cử viên chính trị trong cuộc bầu cử. Rõ ràng, sự lừa dối và dối trá trên truyền thông gây hại cho sự công bằng và dân chủ của xã hội, vì chúng ngăn cản cử tri tự do và độc lập trong suy nghĩ.

Body 3

However, the positive impact news media bring to our lives can never be ignored. In fact, the exposure to these news and reports can give the audience valuable messages and suggestions in day-to-day life. For example, the information about forecasts of weather and traffic situations in rush hours on regional newspapers or radio channels can instruct local residents to make proper schedules, plans and routers for travelling outside. In addition, reports about pressing social problems like epidemics, natural disasters, violence and crimes in streets also help to arouse the public’s awareness of the importance of improving education and health care systems, as well as the necessity of saving environment.

Phân tích

Tuy nhiên, ảnh hưởng tích cực mà truyền thông mang đến cuộc sống của chúng ta cũng không thể bỏ qua. Trên thực tế, sự phơi bày thông tin và báo cáo này có thể cung cấp cho khán giả thông tin và lời khuyên có giá trịvào cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, thông tin về thời tiết và tình trạng giao thông trong giờ cao điểm trên báo địa phương hoặc kênh phát thanh có thể giúp người dân địa phương lên lịch, lập kế hoạch và chọn lộ trình phù hợp cho chuyến đi. Ngoài ra, các báo cáo về các vấn đề xã hội khẩn cấp như dịch bệnh, thảm họa tự nhiên, bạo lực và tội phạm đường phố cũng giúp tạo sự nhận thức công chúng về tầm quan trọng của cải thiện hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe cũng như cứu rỗi môi trường.

Conclusion

In conclusion, the demerits caused by news media override its benefits for the public. Although it can provide useful and practical information to the audience, it influences people in more negative ways, including an unbalanced life due to addiction in news, as well as the misunderstanding about social issues.

Phân tích

Tóm lại, ảnh hưởng tiêu cực của truyền thông vượt quá lợi ích của nó đối với công chúng. Mặc dù nó có thể cung cấp thông tin hữu ích và thực tế cho khán giả, nhưng nó ảnh hưởng đến con người một cách tiêu cực, bao gồm một cuộc sống mất cân bằng do nghiện tin tức và hiểu sai về các vấn đề xã hội.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS