Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Traditional foods in many countries have been replaced by international fast food

51
tutorin ielts writing task 2: traditional foods in many countries have been replaced by international fast food

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Traditional foods in many countries have been replaced by international fast food”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

In many countries, traditional foods are being replaced by international fast foods. This is having a negative effect on both families and societies.

To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề: Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Ở nhiều nước, đồ ăn truyền thống đang bị thay thế bởi đồ ăn nhanh quốc tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và xã hội. Bạn có đồng ý với nhận định này không?

Đặc điểm của đề bài: Rõ ràng đây là một dạng bài viết về chủ đề thức ăn và yêu cầu “agree or disagree”, tương đối dễ hiểu. Tuy nhiên, cần lưu ý không bỏ qua hai câu hỏi trong đề bài, đó là ảnh hưởng tiêu cực đối với gia đình và xã hội. Đối với dạng bài viết “agree or disagree”, thí sinh có thể sử dụng cấu trúc một chiều hoặc cấu trúc nhượng bộ phản bác.

Dàn ý bài viết:

  • Mở bài:Viết lại phần mô tả chủ đề và nêu quan điểm cá nhân;
  • Đoạn thân bài 1:Đầu tiên hãy đưa ra một lý luận đơn giản và sau đó bắt đầu đưa ra quan điểm chính thứ nhất: tác động tiêu cực của thức ăn nhanh quốc tế đối với các gia đình;
  • Đoạn thân bài 2:Nêu điểm chính thứ hai: tác động tiêu cực của thức ăn nhanh quốc tế đối với xã hội;
  • Kết luận:Khẳng định lại quan điểm của bạn và đưa ra đề xuất (một câu là đủ).

Bài mẫu tham khảo:

In recent times, international fast food is gaining more popularity and gradually developing into a staple diet in many countries. In my opinion, this trend has injurious impacts both on our family and society.

There is no doubt that International fast food affords people an alternative to extricate themselves from making complicated traditional food, which is particularly beneficial for people with busy lifestyles. However, the problems arising from this worrying trend should be taken into considerable consideration. First and foremost, fast food culture has a detrimental impact on family bonding over meals. Traditionally, people sit around a table enjoying locally traditional cooking, which provide a great chance for people to communicate face to face and improve mutual understanding. However, many families nowadays choose to go out for fast food, spending less time eating at home with their families. As a consequence, the interactions between family members would decline and family bonds might weaken.

From a broader perspective, the popularity of fast food across the globe brings negative consequences to societies. Researches have demonstrated that the trans-fat and sugar contained in fast food affects daily energy levels and triggers health hazards such as heart disease and obesity. Thus, the government is required to invest a considerable amount of money on the national medical system, giving rise to a budget cut on other aspects such as education and technology. Moreover, the proliferation of international fast food has changed our eating habits and undermined the traditional culture. Traditional diets bring us diversity in ingredients, flavours and cooking styles, and epitomize the unique character of different regions. With more people getting accustomed to convenience foods, traditional foods are losing their significance. As a result, traditional food including those sophisticated recipes will unavoidably vanish.

In conclusion, although international fast food is widely popular and taking the place of traditional foods, it serves as deleterious effects on families and societies. Therefore, the government should take effective measures to revert the alarming trends of eating fast food.

(330 words)

Từ và cụm từ nổi bật:

staple diet (n) – chế độ ăn kiêng

alternative (n) – phương án thay thế, lựa chọn khác

extricate oneself from (v) – thoát khỏi, giải thoát khỏi

take into considerable consideration (v) – xem xét một cách đáng kể, cân nhắc một cách đầy đủ

detrimental impact (n) – tác động có hại, tác động bất lợi

mutual understanding (n) – sự hiểu biết lẫn nhau, sự đồng thuận

interaction (n) – sự tương tác, sự giao tiếp

family bonds (n) – mối liên kết gia đình, tình cảm gia đình

health hazards (n) – nguy cơ liên quan đến sức khỏe, hiểm họa về sức khỏe

budget cut (n) – cắt giảm ngân sách, giảm ngân sách

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS