Tổng hợp collocation thông dụng trong IELTS Listening (bắt đầu bằng chữ A)

31
Tổng hợp collocation thông dụng trong IELTS Listening

IELTS Listening là một trong những phần thi quan trọng, và để đạt điểm cao trong phần này, việc làm quen với các collocation thông dụng là một yếu tố cần thiết. Trong bài viết này, TutorIn sẽ tổng hợp một số collocation thông dụng trong IELTS Listening bắt đầu bằng chữ A.

a couple of

a head

a jar of

a mass of

a series of

a total of

a great deal of

a waste of

a host of

all sorts of

a load of

and so forth

a range of

arise from

a set of

as a whole

a variety of

as long as

aim for

at a time

along with

at risk

apart from

at speeds of

as a matter of fact

at the outset

as far as

at present

as usual

at some stage

at least

at the moment

at this stage


Hãy lưu lại các từ vựng trên từ TutorIn Education để cải thiện điểm IELTS bằng cách cố gắng né những lỗi chính tả nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS