Tổng hợp từ vựng IELTS Listening – Chủ đề Sắp xếp kế hoạch đi du lịch trong ngày lễ

17
từ vựng IELTS Listening - Chủ đề Sắp xếp kế hoạch đi du lịch trong ngày lễ

Band 9.0 trong phần IELTS Listening là mục tiêu mà tất cả các thí sinh đều muốn đạt được. So với bốn phần thi của IELTS, phần nghe có độ khó tương đối thấp hơn. Hãy cùng trải nghiệm với TutorIn Education để xem từ vựng của Section One về chủ đề sắp xếp kế hoạch đi du lịch trong ngày lễ.

Tổng hợp từ vựng IELTS Listening của Section One

Sắp xếp chuyến du lịch trong kỳ nghỉ (Phần 6)

play chess/game – chơi cờ / chơi game

a board game played by two persons/players – một trò chơi trên bàn được chơi bởi hai người chơi

light-colored piece – quân cờ màu sáng

dark-colored piece – quân cờ màu tối

rook – quân xe

bishop – quân tượng

knight – quân mã

king – vua

queen – hậu

pawn – quân tốt (cờ)

chessboard – bàn cờ

horizontal rows of squares across the board/ranks – hàng ngang các ô trên bàn / hàng

vertical rows/files – hàng dọc / cột

lines of squares running diagonally/diagonals – dòng các ô chạy theo đường chéo

rules to move pieces – quy tắc di chuyển quân cờ

jump over pieces – nhảy qua các quân cờ

move in any direction, forwards, backward, or to either side – di chuyển theo bất kỳ hướng nào, tiến về phía trước, lùi về phía sau hoặc sang hai bên

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS