Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 26)

16
bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-bar-chart-phan-26

Nhằm giúp các bạn thí sinh ôn tập tốt cho phần thi IELTS Writing, TutorIn Education đã sưu tầm một số bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart. Hãy cùng phân tích và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

The chart below shows the average price per kilo of clothing imported into the European Union from seven major countries of origin in 1997 and 2003. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart compares the change of the average price per kilo of clothing exported from seven nations to the European Union during the period from 1997 to 2003.

Overall

Overall, the average price of imported clothing from Tunisia to the European Union became increasingly higher.

Body paragraph 1

According to the bar chart, the average price of clothing imported from Tunisia into the European Union was the highest among seven major countries of origin in 2003, with a dramatic surge from 17 euros per kilo to 24 euros per kilo between 1997 and 2003. The period also witnessed a slight increase in the figure for Turkey, with the average price reaching 19 euros in 2003, while that for Morocco leveled off at 18 euros.

Body paragraph 2

By contrast, as can be seen from the bar chart, the data for China and India experienced a decreasing trend over the six years, at 16 euros and 14 euros in contrast to 11 euros and 10 euros respectively. It is worth noting that the average price of clothing imported from India and Bangladesh showed a similarly downward tendency, among which there existed a significantly lower number in Bangladesh, dipping by 3 euros.

Từ vựng tích lũy

Từ, cụm từNghĩaVí dụ
comparesso sánhThe bar chart compares the change of the average price…
during the period fromtrong khoảng thời gian từduring the period from 1997 to 2003
became increasingly highertrở nên cao hơn ngày càng nhiềuthe average price of imported clothing from Tunisia…
among seven major countriestrong số bảy quốc gia chínhthe highest among seven major countries of origin in 2003
a dramatic surgetăng mạnhwith a dramatic surge from 17 euros per kilo to 24 euros…
witnessed a slight increasechứng kiến sự tăng nhẹThe period also witnessed a slight increase in the figure for Turkey
leveled offkhông thay đổiwhile that for Morocco leveled off at 18 euros
By contrastNgược lạiBy contrast, as can be seen from the bar chart…
experienced a decreasing trendtrải qua xu hướng giảmthe data for China and India experienced a decreasing trend…
in contrast totrái ngược vớiat 16 euros and 14 euros in contrast to 11 euros and 10 euros respectively
It is worth noting thatĐáng chú ý làIt is worth noting that the average price of clothing…
showed a similarly downward tendencycho thấy xu hướng giảm tương tựthe average price of clothing imported from India and Bangladesh showed a similarly downward tendency…
dipping bygiảm đidipping by 3 euros

Hãy lưu lại những từ vựng được tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS