Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Drawbacks of using mobile phones and computers to communicate”

64
Bài mẫu IELTS Writing Task 2: "Drawbacks of using mobile phones and computers to communicate"

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Drawbacks of using mobile phones and computers to communicate”. Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2

More people are using mobile phones and computers to communicate. Therefore people are losing the ability to communicate with each other face to face. To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề:

Đời sống xã hội, Công nghệ

Phân tích đề bài:

Ý chính của đề:

Ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại di động và máy tính để liên lạc. Do đó mọi người đang mất dần khả năng giao tiếp trực tiếp với người khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên tới mức độ nào?

Có hai chi tiết cần được chú ý khi xem xét câu hỏi này. Thứ nhất là có mối quan hệ nhân quả giữa bản thân các ý kiến, đó là:

“Do người ta sử dụng điện thoại di động và máy tính để giao tiếp nên con người mất khả năng giao tiếp mặt đối mặt”. Ta cần chứng minh được mối quan hệ nhân quả này.

Thứ hai, đề tài bàn về “Tác động của việc sử dụng sản phẩm công nghệ đến giao tiếp mặt đối mặt”. Vì thế nếu ta viết “những khuyết điểm khác của sản phẩm công nghệ” hoặc “tác động của việc thiếu giao tiếp mặt đối mặt” thì bài làm của chúng ta sẽ bị lạc đề.

Bài IELTS Writing Task 2 tham khảo

Introduction

There are an increasing number of people who rely on smartphones and computers to interact with each other. l agree that this can have a damaging effect on their ability to handle face-to-face communication, although some skills may not be affected.

Body

Mobile phone and computer users are possibly not able to detect the emotions of other people in a conversation and show empathy. When talking to others on the phone or computer, they rely on verbal messages or emoji, rather than paying attention to the moods of other people, which can be deduced by analyzing facial expressions, gestures, tones and body language in face-to-face communication. Understanding the emotions of other people is important because it can affect whether we can interpret all messages correctly, conduct a constructive conversation and even develop a relationship with others.

Another reason is that heavy users of electronic devices may not show patience or skills in a long, face-to-face conversation. They tend to play games, read articles, browse websites or engage in any other online activity, while talking to others online or making phone calls. In contrast, face-to-face communication with others is less interesting and fails to hold their attention; as a consequence, they may not exhibit the ability to listen carefully to others, show politeness and manage temper when they do not appreciate the topic or opinions of others.

On the other hand, electronic means of communication may not pose a threat to all communication skills, because people prefer face-to-face communication on many occasions. They intend to hold face-to-face group meetings, in which they can communicate with multiple participants effectively by seeing one another’s faces and emotions directly. In face-to-face communication, they can decide when to express their personal views or pause to listen, by observing the non-verbal cues of other speakers. Meanwhile, communication is an integral part of special experiences, such as attending friends’ gatherings or birthday parties of family members, in which they can convey feelings by words and build a bond with others.

Conclusion

In conclusion, I would argue that communication technology can erode some of our communication skills, although face-to-face communication plays an important role in some cases.

Từ vựng IELTS Writing Task 2

show empathy: thể hiện lòng cảm thông, thấu hiểu

verbal messages: thông điệp bằng lời nói

conduct a constructive conversation: tiến hành một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng

hold someone’s attention: thu hút sự chú ý của…

non-verbal cues: ngôn ngữ ký hiệu

erode communication skills: làm suy yếu kỹ năng giao tiếpHãy lưu lại bài mẫu trên từ TutorIn Education để nâng cao điểm IELTS Writing Task 2 của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS