Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “The government pays education cost”

43
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 "The government pays education cost"

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “The government pays some of or all of the education cost”. Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

Children’s education is expensive. In some countries, the government pays some of or all of the costs. Do the advantages outweigh its disadvantages?

Chủ đề:

Đời sống xã hội

Bài mẫu IELTS Writing Task 2:

In an era of knowledge-based economy, education for all is a valued concept. The impacts of government funding on children’s education have aroused widespread controversy. As far as I am concerned, potential benefits of this initiative overshadow its perceived drawbacks.

(Trong thời đại kinh tế tri thức, giáo dục cho mọi người là một khái niệm có giá trị rất lớn. Tác động của nguồn tài trợ từ chính phủ đối với giáo dục trẻ em đang được tranh luận rộng rãi. Theo tôi, những lợi ích tiềm tàng của sáng kiến này sẽ làm lu mờ những nhược điểm rõ ràng của nó.)

Admittedly, there may be challenges if governments offer to pay for all children’s educational expenses. For one thing, taking full responsibility for the next generation’s education is likely to incur an enormous financial burden for governments. In other words, governments are accountable for not only education but other public services, such as public transport, health care, and so forth. For another, it is also possible that some parents will take advantage of this policy. To be specific, people who are not morally aware may take it for granted and refuse to contribute to their sons’ and daughters’ future development, thus failing to play their roles in parenting.

(Phải thừa nhận rằng, nếu chính phủ sẵn sàng chi trả cho mọi hoạt động giáo dục của trẻ em thì có thể sẽ gặp phải những thách thức. Thứ nhất, chịu hoàn toàn trách nhiệm về giáo dục cho thế hệ tiếp theo có thể tạo ra gánh nặng tài chính rất lớn cho chính phủ. Nói cách khác, chính phủ không chỉ chịu trách nhiệm về giáo dục mà còn chịu trách nhiệm về các dịch vụ công cộng khác, như giao thông công cộng, chăm sóc sức khỏe, v.v. Mặt khác, cũng có thể có một số phụ huynh sẽ lợi dụng chính sách này. Cụ thể, những người không có nhận thức về đạo đức có thể xem đó là điều hiển nhiên và từ chối đóng góp cho sự phát triển trong tương lai của con mình, từ đó không phát huy được vai trò của mình trong việc nuôi dạy con cái.)

Nevertheless, governments’ engagement in children’s education brings more profoundly positive impacts. First and foremost, providing education for children regardless of their races and ethnicities can effectively foster educational equality. For instance, in many underdeveloped areas of the world, multitudes of parents have to work overtime in order to pay mounting bills. In this regard, if governments share some of children’s tuition fees and accommodation fees, this will be a real blessing for families that are economically disadvantaged. Moreover, under no circumstances should authorities downplay and neglect children’s education. A convincing example is the No Child Left Behind Act in the United States. By investing a considerable amount of money in supporting elementary and secondary education, the American government will, in the long term, promote overall social development and well-being of its people.

(Tuy nhiên, sự tham gia của chính phủ vào giáo dục trẻ em đã có tác động tích cực sâu sắc hơn. Thứ nhất, cung cấp giáo dục cho trẻ em bất kể chủng tộc và sắc tộc có thể thúc đẩy bình đẳng giáo dục một cách hiệu quả. Ví dụ, ở nhiều khu vực kém phát triển trên thế giới, nhiều bậc cha mẹ phải làm việc ngoài giờ để trả các hóa đơn. Vì vậy, sẽ là một điều tốt cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nếu chính phủ san sẻ học phí và tiền ăn ở cho một số trẻ em. Hơn nữa, trong mọi trường hợp, chính quyền không nên coi thường và bỏ bê việc giáo dục trẻ em. Đạo luật “Không bỏ rơi bất kỳ trẻ em nào” của Hoa Kỳ là một ví dụ thuyết phục. Bằng cách đầu tư mạnh vào việc hỗ trợ giáo dục tiểu học và trung học, chính phủ Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy sự phát triển xã hội tổng thể và phúc lợi của người dân trong thời gian dài.)

In brief, children’s education deserves financial support from governments. Meanwhile, it should be borne in mind that educating the next generation is a shared obligation for governments as well as individuals.

(Tóm lại, việc giáo dục trẻ em cần nhận được sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Đồng thời, chúng ta nên nhớ rằng giáo dục thế hệ tiếp theo là nghĩa vụ chung của chính phủ và của từng cá nhân.)

Hãy lưu lại bài mẫu IELTS Writing Task 2 trên từ TutorIn Education để cải thiện điểm IELTS Writing nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS Writing nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS