Từ vựng IELTS Writing thường xuyên được dùng nhất trong bài thi

24
50 từ vựng thường xuyên được dùng trong bài IELTS Writing

Các từ có tần suất sử dụng cao trong bài IELTS Writing là gì? Bạn đã thành thạo những từ vựng này trong bài viết IELTS chưa? Hãy cùng TutorIn Education tổng hợp ngay 50 từ vựng được ưa chuộng và thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Writing nhé.


1. the rapid development of economy: Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế

2. the remarkable improvement/ steady growth of people’s living standard: Sự cải thiện đáng chú ý/ tăng trưởng ổn định trong tiêu chuẩn sống của người dân

3. advanced science and technology: Khoa học và công nghệ tiên tiến

4. be faced with new opportunities and challenges: Đối mặt với những cơ hội và thách thức mới

5. It is commonly believed/ recognized that…: Người ta thường tin/ công nhận rằng…

6. the inevitable result of social development: Sự không thể tránh khỏi của sự phát triển xã hội

7. arouse wide public concern/ draw public attention: Gợi ra mối quan tâm rộng rãi/ thu hút sự chú ý của công chúng

8. It is undeniable that…/ There is no denying that…: Không thể phủ nhận rằng

9. a heated discussion/ debate: Một cuộc thảo luận/ tranh luận sôi nổi

10. a controversial issue: Một vấn đề gây tranh cãi

11. a totally different argument: Một lập luận hoàn toàn khác

12. Some people… while others…: Một số người… trong khi những người khác

13. As far as I’m concerned, / Personally,: Theo bản thân tôi, / Theo cá nhân tôi,

14. reach an absolute consensus…: đạt được sự đồng thuận tuyệt đối

15. be supported by sound reasons: Được hỗ trợ bởi lý do hợp lý

16. argument on both sides: tranh luận của cả hai bên

17. play an increasingly important role in…: Đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong…

18. be indispensable to …: không thể thiếu đối với

19. As the proverb goes:: Như câu tục ngữ có câu:

20. be no exception: không ngoại lệ

21. exert positive/ negative effects on…: Tác dụng tích cực/ tiêu cực trên

22. the advantages far outweigh the disadvantages.: Những lợi thế vượt xa những nhược điểm.

23. lead to/ give rise to/ contribute to/ result in: dẫn đến/ đưa ra/ đóng góp/ kết quả

24. a complicated social phenomenon: Một hiện tượng xã hội phức tạp

25. sense of responsibility/ sense of achievement: Cảm giác trách nhiệm/ Cảm giác thành tựu

26. sense of competition and cooperation: khả năng cạnh tranh và hợp tác

27. widen one’s horizon/ broaden one’s vision: Mở rộng tri thức của một người

28. acquire knowledge and skills: Có được kiến thức và kỹ năng

29. financial burden / psychological burden: Gánh nặng tài chính / gánh nặng tâm lý

30. take many factors into account/ consideration: Tính đến nhiều yếu tố/ cân nhắc

31. from another perspective: Từ góc độ khác

32. make joint efforts: nỗ lực chung

33. be beneficial / conducive to…: có lợi / thuận lợi cho

34. make contributions to the society: Đóng góp cho xã hội

35. lay a solid foundation for…: Đặt một nền tảng vững chắc cho

36. comprehensive quality: Chất lượng toàn diện

37. blameless: Không có lỗi, không đáng trách

38. beyond reproach: hoàn hảo, không điểm nào để chê

39. be committed / devoted to…: Được cam kết / dành cho

40. Admittedly,: Phải thừa nhận,

41. unshakable duty: Nhiệm vụ không thể lay chuyển

42. satisfy/ meet the needs of…: thỏa mãn/ đáp ứng nhu cầu của …

43. a reliable source of information: Một nguồn thông tin đáng tin cậy

44. valuable natural resources: Tài nguyên thiên nhiên có giá trị

45. the Internet: mạng Internet

46. convenient and efficient: Thuận tiện và hiệu quả

47. in all aspects of human life: Trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống con người

48. environmental protection / environmentally friendly: Bảo vệ môi trường / thân thiện với môi trường

49. a symbol of society progress: Một biểu tượng của sự tiến bộ xã hội

50. the ever-accelerated updating of science and technology: sự cập nhật ngày càng nhanh chóng của khoa học và công nghệ


Hãy lưu lại những từ vựng trên từ TutorIn Education để cải thiện điểm IELTS Writing của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS