Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Universities should make it especially easy for poor people or people from rural areas”

44
Bài mẫu IELTS Writing Task 2: "Universities should make it especially easy for poor people or people from rural areas"

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Universities should make it especially easy for poor people or people from rural areas”. Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

Some people think that it is too difficult for poor people or people from rural areas to go to university. So that universities should make it especially easy for them. Do you agree or disagree?

Chủ đề:

Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Chủ đề được thảo luận trong đề bài này là học sinh nghèo hoặc học sinh ở nông thôn thường khó vào đại học. Vì thế, các trường đại học nên hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh đối với họ. Vấn đề này là một cuộc thảo luận một chiều – đồng ý hoặc không đồng ý.

Cấu trúc bài viết có thể được chia như sau:

  • Mở bài: Giới thiệu chủ đề + làm rõ quan điểm (VD: không đồng ý);
  • Luận điểm 1: Cách làm này là không công bằng, chỉ có cạnh tranh công bằng mới đảm bảo được chất lượng giáo dục đại học.
  • Luận điểm 2: Học sinh có thể không học tập chăm chỉ vì được đối xử đặc biệt.
  • Kết bài: Tóm tắt và nêu lại ý kiến cá nhân.

Bài mẫu IELTS Writing:

It is common sense that students from rural communities have less access to higher education. Under such cases, some suggest that the problem should be solved by guaranteeing more chances for disadvantaged students through lowering standards for enrolling them into universities. From my perspective, I am not in favor of the above statement.

(Mọi người đều biết rằng sinh viên ở nông thôn ít có cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học hơn. Trong bối cảnh đó, một số người đã đề xuất giải quyết vấn đề này bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh để tạo thêm cơ hội cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ quan điểm của cá nhân tôi, tôi không đồng ý với tuyên bố trên.)

To start with, it is unfair for their counterparts who are from urban areas or wealthy backgrounds since they have to take the same college entrance examinations or interviews under the same assessment rubric. Consequently, the results turn out to be unreliable and will wind up being meaningless. The privilege is likely to result in the over‐reliance on their impoverished background.

(Thứ nhất, thật không công bằng cho những người đến từ thành thị hoặc có hoàn cảnh giàu có khi họ phải trải qua cùng một kỳ thi tuyển sinh đại học hoặc cùng một cuộc phỏng vấn với cùng một phiếu đánh giá. Hậu quả là, kết quả tuyển sinh trở nên không đáng tin cậy và cuối cùng là vô nghĩa. Đặc quyền này có thể dẫn đến sự phụ thuộc quá mức vào hoàn cảnh nghèo khó của họ.)

Worse yet, if university education opportunities are easily offered to poor students, they tend to take it for granted. In fact, as many poor students usually endeavor to exert their academic capacities for university scholarships and bursaries, their academic performances will be affected when their goals are easily achieved, which could limit their academic achievement.

(Tệ hơn nữa, nếu cơ hội giáo dục đại học dễ dàng được trao cho những sinh viên nghèo khó, họ có xu hướng coi đó là điều hiển nhiên. Trên thực tế, vì nhiều học sinh nghèo thường nỗ lực phát huy năng lực học tập của mình để nhận học bổng và trợ cấp đại học, kết quả học tập của họ sẽ bị ảnh hưởng khi mục tiêu của họ dễ dàng đạt được, điều này có thể hạn chế thành tích học tập của họ.)

In conclusion, lowering standards for disadvantaged students may seem like a quick fix, but it ultimately undermines the value of a university education and disadvantages both struggling students and their peers.

(Tóm lại, việc hạ thấp tiêu chuẩn đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có vẻ như là một giải pháp nhanh chóng, nhưng cuối cùng nó làm suy yếu giá trị của nền giáo dục đại học và gây bất lợi cho cả những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và cả những bạn bè đồng trang lứa của họ.)


Hãy lưu lại bài mẫu trên từ TutorIn Education để nâng cao điểm IELTS Writing của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS